Home Regular Course Kurs i rregullt A1-B1 English (Sipas marrëveshjes)

Kurs i rregullt A1-B1 English (Sipas marrëveshjes)

(17 customer reviews)

10.00

Ky kurs përfshin

Vërejtje: Për tu abonuar në këtë kurs, ju duhet fillimisht të bisedoni me profesor Ardian Deari-n (tel 00389 71 989 903) ose email: ardi.deari@gmail.com . Pastaj, mund të vazhdoni me procedurën.

 • 8 orë LIVE në ZOOM (drejtëpërsëdrejti)
 • 90 minuta në çdo orë kohëzgjatje
 • Mbi 100 ushtrime në sistemin MOODLE
 • Aktivitete dhe fjalë të ndryshme që mund të shkarkohen në çdo kohë
 • Mundësi të kyçjes nga Smartphone, Laptop-i ose PC
 • Max 30 veta në grup
 • Kjo pagesë vlenë vetëm për një muaj, konsultohuni me profesorin/profesoreshën e lëndës se sa mund të zgjasë niveli.
 • Çertifikatë për kompletimin e kursit

NOTE: MASTERCARDS ARE NOT ACCEPTED SINCE 29th of April 2021!

Keni kujdesë: MASTERCARD-s NUK PRANOHEN QË NGA 29-04-2021!

Description

Video udhëzime si të paguani online

Si të kryeni pagesë nga telefoni juaj:

Si të kryeni pagesë nga PC/ Laptopi juaj:

 

Rezervoni orët private me profesor të dedikuar për ju

Ju informojmë se kjo ofertë vlen për të gjitha grupet që kanë qenë paraprakisht në mësim të rregullt me profesor Ardian Deari-n (face-to-face).

 

Çfarë ju do të mësoni sipas niveleve(A1- B1):

Në nivelin A1 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe prezantoheni
 • Gjërat në klasë dhe aktivitet bazë në klasë
 • Nyjet e shquara dhe të pashquara
 • Anëtarët e familjes në gjuhën angleze
 • Mbiemrat pronorë
 • Foljet ndihmëse ‘Be’, ‘Have’ dhe ‘Do’ në Present Simple
 • Numrat deri në 100 në gjuhën angleze
 • Shtetet dhe kombësitë në gjuhën angleze
 • Parafjalët e vendit dhe të kohës
 • Ushqimet dhe pijet në gjuhën angleze (englishforlife.mk)
 • Present Simple Tense (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Aktivitetet në kohën e lirë në gjuhë angleze
 • Pyetjet dhe fjalët pyetëse që fillojnë me WH-questions
 • Veprimet dhe rutinat e përditshme
 • Ngjyrat në gjuhën angleze
 • Profesionet dhe foljet që kanë të bëjnë me ato profesione
 • Have/ has dhe dallimi have got/ has got
 • Pjesët e trupit të njeriut në gjuhën angleze
 • Veshjet në gjuhën angleze
 • Present Continuous (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Can/ Can’t dallimet dhe përdorimi
 • Transporti dhe mjetet transportuese
 • Vendet dhe qytetet
 • Past Simple Tense (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Aktivitetet gjatë fundjavës në gjuhë angleze
 • Foljet dhe kolokacionet e tyre
 • Të tregoni kohën (orën, ditën, muajin, vitin) në gjuhë angleze
 • Të shkruani letër duke përshkruar jetën tuaj
 • Të dëgjoni biseda bazë që do të fitoni shprehjet elementare në komunikim
 • Stilet e jetës (vokabular)
 • Të komunikoni dhe krijoni një bisedë elementare pa probleme
 • Të kërkoni oferta dhe ti ofroni dikujt diçka për ngrënie/ për të pirë

 

Në nivelin A2 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në gjuhën angleze
 • Anëtarët e familjes në mënyrë të detajuar
 • Lëndët e shkollës dhe si të krijojmë orarin në gjuhën angleze
 • Veshjet dhe stilet në gjuhën angleze
 • Ushqimet dhe pijet, mishërat etj, por në mënyrë shumë të detajuar
 • Pjesët e shtëpisë në mënyrë të detajuar
 • Kulturën dhe historinë e anglisë dhe SHBA-ve
 • Festat e ndryshme në SHBA
 • Alfabetin ndërkombëtar fonetik IPA si dhe transkriptimi i fjalëve të ndryshme në gjuhën angleze
 • Can dhe Be në Past Simple Tense
 • Gramatikë: Have to/ Don’t have to
 • Sportet dhe llojet e veprimeve të ndryshme
 • Sportet ekstreme (të rrëzikshme)
 • Të shkruajmë ftesa, mesazhe, pyetësorë, shënime etj në gjuhën angleze
 • Pjesët e trupit të njeriut
 • Pjesët e qytetit, kahjet dhe drejtimet
 • Gramatikë: Present Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në Moodle
 • Gramatikë: Mbiemrat dhe shkallëzimi i tyre në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Rrethanori i sasisë
 • Kafshët në gjuhë angleze
 • Të komunikoni pa probleme në situata të ndryshme
 • Të flisni rreth rutinave ditore dhe të tregoni aktivitetet të cilat i bëni në përditshmëri
 • Të krijoni një vokabular të gjërave dhe veprimeve elementare në gjuhen angleze
 • Gramatikë: Të zgjedhoni dhe përdorni pa problem Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Will & Going to
 • Të theksoni fjalët në mënyrë korrekte në gjuhën angeze
 • Të flisni gjuhën angleze me plot vetëbesim

 

Në Grammar Part ju do të mësoni:

 • Present Simple Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Present Continuous (Progressive) Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Present Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Present Perfect Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Past Simple Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Past Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Past Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Past Perfect Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Future Will (Future Simple) (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Future Going to (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Future Continuous (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Future Perfect (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Future Perfect Continuous (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime live/Online në Moodle
 • Used to
 • Be/ Have / Do në Present Simple dhe në Past Simple Tense
 • Krahasimin midis kohërave gramatikore të Present, Past dhe Future
 • Sqarim të detajuar me shembuj shumë interesant dhe lehtë për ti kuptuar në gjuhë angleze
 • Përshtatjen e disa kohërave me ato të gjuhës shqipe (në format e shtjelluara dhe të pashtjelluara)

 

Në A2+ ju do të mësoni

 • Gramatikë: Krahasimi Present Simple Tense me Present Continuous Tense
 • Ndjenjat dhe përshkrimi i tyre (fjalë të reja)
 • Peizazhet dhe përshkrimi i pjesëve të ndryshme të natyrës (fjalë të reja)
 • Filmat dhe programet e ndryshme telivizive (fjalë të reja)
 • Të komentohet dhe përshkruhet filmi ose emisioni dokumentar që ju e keni përcjellur (fjalë të reja dhe komunikim)
 • Moti dhe përshkrimi i motit (fjalë të reja)
 • Profesionet në mënyrë të detajuar
 • Vizitat në vende të ndryshme, turizëm (fjalë të reja)
 • Krimet dhe gjykimet (fjalë të reja)
 • Veglat elektronike (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Past Simple Tense (në të folur)
 • Gramatikë: Krahasimi i mbiemrave në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Mënyrat kushtore në gjuhën angleze (Zero, First, Second & Third Conditional)
 • Gramatikë: Rrethanori i sasisë
 • Problemet gjatë biznesit dhe ballafiqimi i tyre në komunikim në gjuhën angleze
 • Përshkrimi i njerzëve (fjalë të reja)
 • Dëshmitë dhe dëshmitarët (fjalë të reja)
 • Sipërorja e mbiemrave në gjuhën angleze dhe përdorimi në komunikim
 • Reklamat dhe ndikimi i tyre (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Past Perfect Tense (në të folur)
 • Të shkruajmë një letër zyrtare dikujt
 • Të shkruajmë një email dikujt
 • Të shkruajmë një ese (contrastive, opinion, example)
 • Të krahasojmë situate të ndyshme duke u bazuar në fotografi dhe fakte të ndryshme (fjalë të reja)
 • Si të mirëmbajmë një blog online (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Folja+ infinitive/ ing form
 • Gramatikë: Folja + Parafjalët
 • Morfema, parashtesat dhe prapashtesat e fjalëve në gjuhën angleze
 • Foljet frazale në gjuhën angleze
 • Parashtesat dhe shndrrimi i mbiemrave në kuptim mohues
 • Ndërtimin dhe manipulimi i fjalëve duke përdorur format gramatikore, të i shndrrojmë ato fjalë lirshëm në komunikim
 • Strategji të ndryshme për testet prestigjioze (në të folur, në të shkruar, në të lexuar, në të dëgjuar)
 • Si të aplikojmë për një vend pune/ pozitë/ dokument etj në gjuhën angleze
 • Të bëni prezentime me tema që profesori/ profesoresha juaj në qendrën e gjuhëve ‘English For Life LLC’ do të ju cakton.
 • Të theni akullin në komunikim me njerëz të ndryshëm brenda dhe jashtë grupit tuaj që mësoni

 

Në B1 ju do të mësoni

 • Të përshkruani në detaje si keni kaluar pushimet (fjalë të reja)
 • Krahasimin e të gjitha kohërave gramatikore në të folur – komunikim
 • Krahasimin dhe përdorimin e të gjitha kohërave gramatikore në të shkruar
 • Parashikimet dhe spekulimet (fjalë të reja)
 • Krahasimet me njerëz, gjëra dhe vende të ndryshme (fjalë të reja)
 • ESP: Mjekësi- Pjesët e trupit në mënyrë të detajuar (fjalë të reja)
 • ESP: Arkitekturë- Përshkrimi i shtëpive dhe ndërtimeve të ndryshme (fjalë të reja)
 • ESP: IT – Pjesët e kompjuterit, hardware- I sqaruar në detaje (fjalë të reja)
 • Përshkrimin e karakterit të njerëzve (fjalë të reja)
 • Përdorimin e saktë të përemrave lidhorë
 • 15-20 Mësime të shkurtëra- Hyrje në sintaksën dhe rradhitjen e fjalëve në gjuhën angleze. Të gjitha mësimet janë të përgatitura dhe të përshtatura nga profesor Ardian Deari
 • Bisedë dhe tekste rreth artit dhe muzikës në gjuhën angleze (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Diateza veprore dhe pësore (The Active and Passive Voice)
 • Përdorimi i diatezës pësore në komunikim dhe rrjete sociale
 • Orë letrare, leximi dhe komentimi i poezive të ndryshme nga autor/e të njohur Anglo-Amerikan (fjalë të reja)
 • Rrjetet globale dhe teknologjia e re (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Fjalitë e thjeshta dhe të përbëra (sintaksë e gjuhës angleze)
 • Komentimi dhe përshkrimi i situatave më abstrakte dhe imagjinare (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë (Reported Speech in English)
 • Përdorimi i saktë i nyjeve në komunikim dhe shkrim
 • Gramatikë: Strukturat e veçanta si Be/Get used to
 • Foljet modale në gjuhën angleze
 • Sistemi i shkollimit në UK dhe USA (fjalë të reja)
 • Si të bëjmë kërkesë dhe shkrime në forume të ndryshme online
 • Si të shkruajmë një mesazh dhe ese zyrtarisht
 • Gramatikë: Foljet frazale në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Përemrat e pacaktuar
 • Shoqëria dhe raportet (fjalë të reja)
 • Kolokacionet dhe shprehje të tjera në situata të ndryshme në gjuhën angleze
 • Si të shkruajmë një letër ankese ndaj dikujt
 • Biseda me tema të caktuara dhe kuptimi dhe korrigjimi i gabimeve në të folur
 • Leximi dhe komentimi i lajmeve në gjuhën angleze (fjalë të reja)

 

 

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë MOODLE që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda sistemit MOODLE
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim LIVE në ZOOM ose Face2Face prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në ZOOM + ushtrimet në sistemin Moodle
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

 

Gjithçka që ju duhet të keni:

 1. Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin Moodle dhe Zoom
 2. Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tone, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike
 3. Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në Moodle ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim LIVE-Online si dhe link-at për në ZOOM me prof. Ardian Deari-n

 

LIBRAT DHE MATERIALET

Për më shumë se 10 vite partnerë të sinqertë të programeve OUP (Oxford University Press).

Profesori

 

Kush është profesor Ardian Deari?

Këtu e keni linkun për në profilin LinkedIn https://mk.linkedin.com/in/ardiandeari
Aty mund të gjeni shumicën e informatave rreth karrierës dhe vlerësimeve që profesori ka pranuar.

Orari

Orari:

Sipas marrëveshjes me profesorin tuaj të lëndës.

17 reviews for Kurs i rregullt A1-B1 English (Sipas marrëveshjes)

 1. Zeki Avdiu

  English language is an essential part of our community. To learn it, En4Life is the best station! In the beginning, when i joined En4Life, to be honest, i didn’t know that i’d adapt so so quickly with the professor and the system. Anyway, the knowledge and kidness of the professor made everything very easy for me. Decision to be part of this school, it was my best! Thanks.

 2. Zenel

  So gjithmon En4Life edhe kesaj here e deshmoi se ndjek teknikat me te avancuara te teknologjise, ne shkollen e saj. Suksese

 3. Fjolla

  Learning English language is definitely a must in today’s society and I would never thought I would be so familiar with it and learn it so fast if it wasn’t for this course. All the methods and the system that was used were so fun and understandable. We took this course as a fun way to learn something new and not something we should be stressed about. I would highly recommend this for someone who’s willing to learn a new language in a fast and efficient way!

 4. Merxhan Bajrami

  Fast & safe.Great way to make online payment for any course 🙂 Keep it up

 5. Ilir

  Vet emri English for Life, deshmon se ajo nuk eshte vec nje kurs privat, me shume se kaq ajo eshte rruge per ecur ne jete, ne kuptimin se aty pergatitesh per te i bere balle shume sfidave te jetes, e nder me kryesoret eshte se te mesuarit e te dy gjuheve boterore, pa te cilat, thuajse eshte e pamundur ecja e suksesshme ne jete! Prandaj, ju lumte per cdo nisme qe merrni ne perfeksionimin e procesit te mesimdhenies! Suksesi juaj, nuk do te mungoj asnjehere, meqe, keni futur rrenjet thelle ne kete “zanat”, e “pemet me te gjata, i kane rrenjet me te thella”!Suksesi juaj, le ti ngjaj vargut te numrave, ku sa me larg te shkosh aq me te medhenj behen!#Englishforlife

 6. Anesa Ebibi

  Not always do you feel satisfied when you decide that the new things you will learn will explain a person.
  The beginning was very difficult but during this time I learned many things but I find it more important and I learned that if you are a lion you must train with lions,Thanks a lot.

 7. Agon Zendeli

  Jam shum i kenaqur me kursin En4life,perdor te gjithat menyrat e mundshme per te na mesuar,edhe pse jemi ne pandemi ato perseri mundohen qe te na mesojne dicka.

 8. Nejla Ferizi

  As always English For Life is the best course, we are really happy from our Professor:Adrian Deari. It’s a safe place and I have a lot of things to say but I will say it with two words :Special&Easy

 9. Agnesa Osmani

  They’re correct at work and in everything, I am very pleased with their commitment to give us lectures, I would like to thank them very much

 10. Arta Limani

  Entering a class like En4life classes makes you eneter a new world where you see and understand everything. Nowadays english is a must language and the here is the best choice—En4life. Here are used the best methods and the best ways of learning and studying a language. It is very easy to adopt to such system and to such a great proffesor. I have been a student at this school for more than 3 years now and I have never had a problem with the payment method or smth else.
  If you are willing to learn a language efficiently and with style here is the best choice.
  “If you wanna be a lion, you must train with lions”

 11. Erina Zumberi

  Gjate izolimit ne shtepi ne e patem shumë të lehtë ta ballafaqojmë duke mos e ndjer mungesën,e bankave shkollore me ndihmën tuaj.Shumë faleminderit,që nga fillimi e deri në ditët e sotme,që na i ke mundësuar,mësimin online si një ndër iniciatorët e parë.
  Mësimi online ka qënë shumë transparent,dhe shumë i kuptueshëm.
  Faleminderit,çdo të mirë!

 12. Anesa Zeqiri

  Si cdohere kursi qe jemi ben me te miren per ne.Dhe asnjehere nuk jemi zhgenjyer me ju.🙌We are the best!

 13. Vesa Avdili

  Pershendetje,qendra trajtuese sic eshte “English for life” per gjuhe te huaja ne kete kohe eshte aktivizuar me ore online,En4life eshte shkolle private me e mira e cila egziston ne krahinen tone,po ashtu dhe sa i perket oreve online jane mbajtur ne menyren me delikate mesimi eshte zhvilluar shume mire,po ashtu kemi dhe adrenaline gjate oreve mesimore,mesimi eshte shume i qarte dhe i kuptueshem.Te jesh nje student apo studente e shkolles private sic eshte “English for life” eshte knaqesi dhe fat shume i madh i cili ju pret ne te ardhmen.Ketu eshte oferta me e mire e cila iu eshte ofruar ndonjeher. If you wanna be a lion,you must train with lions” we are the best!

 14. Yllka Ibrahimi

  Choosing En4life is always the best way to learn different languages. I’ve been registered for 4 years now in this school,and helped me a lot. It’s the best way to learn,they use different methods for students to understand lessons perfectly. I’m pretty sure that you will succeed too,you will see your result at the end of it. Also I’ve never had a problem about the payment because it’s in the highest grade of security.So don’t loose your chance, you won’t be disappointed!

 15. Albina Asllani

  As always English for life is the best.
  Thank you professor Ardian. We are really happy ,what we have choose this school.
  We are big family.
  We are ENGLISH FOR LIFE
  We don’t know what to write, and to say something about our school ,we don’t have words to tell about englishforlife.
  GREAT
  We learn lot of different lessons, differents things for our life, No english no future.
  If you choose Englishforlife You have to be happy all your life.
  There aren’t students, and professor, they are big familiy
  👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏EN4life🔥

 16. Medina Sulimani

  If you want to learn a foreign language, then it is not necessary to think too much, but to choose en4life is one of the best schools in the region. You will never be disappointed. I personally am very pleased with the tireless work they do. Thank them very much👏🏻

 17. Semine Sakipi (verified owner)

  “English For Life “është një udhërrëfyes i suksesshëm për çdo student kah bota e diturisë!
  Përkushtimi,profesionalizmi dhe optimizmi janë pjesë kryesore e disiplinave të çdo profesori dhe të punësuari tjetër që me kalimin e kohës barten tek çdo student!
  Gjithashtu aplikimi dhe pagesat bëhen në mënyrë të lehtë ,të thjeshtë dhe shpejtë.

Add a review

Your email address will not be published.