Te gjitha nivelet e gjuhes gjermane

Në nivelin A1 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në gjuhën gjermane
 • Të komunikoni suksesshëm në situata të ndryshme
 • Gjësende në zyre, klasë, shtëpi, ushqime, pije, veshje, pushime
 • Të flisni rreth rutinave ditore dhe të tregoni motin
 • Të flisni në kohën e tashme dhe të kaluar
 • Të përcaktoni takime dhe termine të ndryshme (psh. te mjeku)
 • Të shkruani, kontrolloni dhe dërgoni tekste dhe letra në gjuhën gjermane me tema të ndryshme
 • Të theksoni fjalët në mënyrë korrekte në gjuhën gjermane
 • Të përforconi dhe përdorni gramatikën e gjuhës gjermane me lehtësi dhe rrjedhshmëri
 • Të flisni gjuhën gjermane me plot vetëbesim
 • Të gjindesh në qytet, të bësh udhëzime rrugore dhe t’ikuptosh ato
 • Rrethanorët e kohës (Ora, ditet e javës, kohët e ditës, datat, muajt)
 • Të tregoni për pushimet tuaja
 • Mjetet e transportit
 • Arsyetimet ndaj një vonese
 • Pjesët e trupit, dhembje

Gramatikë:

 • zgjedhimi i foljeve
 • përemrat vetorë
 • ndërtimi i fjalive dëftore, pyetse dhe urdhërore
 • përemrat pronorë
 • nyjën e shquar, të pa shquar dhe të mohimit
 • lakimi i emrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • lakimi i mbiemrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • shkallëzimi i mbiemrit
 • rrethanorët e kohës, vendit dhe mënyrës
 • kohën e kaluar
 • lidhëzat bashkërenditëse

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në aplikacionin EnglishForLife ose në sistemin eLearn që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit EnglishForLife
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në klasë ose Online në ZOOM + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni gjermanishten më së shpejti me ne!

 

Orari:

Ky kurs zakonisht mbahet dy herë në javë nga 70-90min. Të shtunë dhe të dielën, ora sipas marrëveshjës.

 

Gjithçka që ju duhet të keni

 • Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin EnglishForLife dhe Zoom
 • Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tonë, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike (E-Mail).
 • Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në aplikacionin EnglishForLife ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim në klasë ose LIVE-Online, varësisht prej variantit që jeni dakorduar me prof. Arijeta Ibishi Deari.

Libri dhe materialet:

Në nivelin A2 ju do të mësoni:

 • Të prezantosh vetën dhe të tjerët
 • Të përshkruash profesionet dhe detyrat e tyre
 • Të diskutosh për aktivitete në jetën e përditshme
 • Të bisedosh rreth pëlqimeve, aftësive dhe nevojave
 • Të raportosh në të kaluarën
 • Të përmbledhesh tekste të ndryshme me fjalët e tua
 • Të planifikosh një shetitje/pushim dhe të raportosh për të
 • Të pyesësh për informacione të jetës së përditshme dhe profesionale në telefon
 • Të diskutosh rreth të ushqyerit të shëndetshëm
 • Të porosisësh dhe të ankohesh
 • Të bisedosh rreth gjërave që të bëjnë të lumtur
 • Të arsyetohesh në mënyrë adekuate
 • Të jepesh këshilla se si mësohet më lehtë një gjuhë e huaj
 • Të shkruash kartolina me tema te ndryshme
 • Të bisedosh rreth shfrytëzimit të mediave dhe politikës
 • Të përshkruash veprime të përnjëhershme
 • Të bësh intervistë me tema të ndryshme
 • Të bisedosh rreth shpikjeve, produkteve dhe teknologjisë
 • Të bisedosh rreth aktiviteteve sportive
 • Të diskutosh për udhëtime
 • Tekste historike të përmbledhësh
 • Të bisedosh rreth festave dhe festivaleve

Gramatikë:

 • foljet modale në të kaluarën
 • e kaluara
 • shkallëzimi i mbiemrave
 • krahasime
 • rasa gjinore
 • lidhëzat nënrenditëse
 • parafjalët kohor
 • pyetje dhe fjali indirekte
 • foljet vetvetore
 • fjali kushtore, qëllimore
 • renditja e kundrinave në fjali
 • diateza pësore në kohën e tashme, të kaluar dhe me folje modale
 • mënyra lidhore

 

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në aplikacionin EnglishForLife ose në sistemin eLearn që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit EnglishForLife
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në klasë ose Online në ZOOM + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni gjermanishten më së shpejti me ne!

 

Orari:

Ky kurs zakonisht mbahet dy herë në javë nga 70-90min. Të shtunë dhe të dielën, ora sipas marrëveshjës.

 

Gjithçka që ju duhet të keni:

 • Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin EnglishForLife dhe Zoom
 • Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tonë, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike (E-Mail).
 • Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në aplikacionin EnglishForLife ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim në klasë ose LIVE-Online, varësisht prej variantit që jeni dakorduar me prof. Arijeta Ibishi Deari.

Libri dhe materialet: