Kuptimi i emrit

DETYRE:

Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza.

Veriu fryn pak ngadalë,

Njerëz, kafshë, shpes’e fletë

Pyje, shkëmbinj, fusha, male

Të gjithë janë të qetë.

(Naim Frashëri: “Bilbili”)

MENDONI DHE PËRGJIGJUNI:

– Cilat fjalë emërtojnë njerëz, kafshë?

– Cilat fjalë emërtojnë sende?

– A ka fjalë këtu që emërtojnë gjë të palëndët?

VEÇONI:

Fjalët: njerëz, kafshë, shpesë, emërtojnë njerëz dhe kafshë.

Fjalët: fletë, pyje, shkëmbinj, fusha, male, emërtojnë sende.

Fjala: veriu ernërton një gjë të palëndët.

Mbani mend:

Fjalët që emërtojnë njerëz, kafshë, sende dhe gjëra të palëndëta, quhen emra.

USHTRIME:

Gjeni emrat në këtë tekst dhe shënoni në shtyllat përkatëse që ndodhen më poshtë.

Kali, kau dhe qeni, të shtrënguar prej dimrit, erdhën në shtëpinë e një njeriu. Ai i priti, u ndezi zjarr dhe i nxeu. Kalit i dha elb, kaut byk, kurse qenit mbeturitë e sofrës. Këtë mirëbërësi ata ia kthyen në atë mënyrë që çdonjëri i dha diçka nga mjetet e veta …

(Sipas Ezopit)

Emra njerëzish:

Emra kafshësh:

Emra sendesh:

Emra gjërash të palëndëta: