DETYRË:

Vëreni ndryshimet në tekstin e mëposhtëm të, shkruar në dy forma.

Mësuesi tha: ,,I madh është ai njeri që i shikon të gjithë njësoj, që vepron pa anuar, dhe që mendon për të gjithë. Ai që mendon për interesat e veta, është njeri i ulët”.

Mësuesi tha se është i madh ai njeri që i shikon të gjithë niësoj, që vepron pa anuar, dheqë mendon për të gjithë. Ai që mendon për interesat e veta, është njeri ti ulët.

PËR T’U DITUR:

– Në ligjëratën e drejtë fjalët e një tjetri jepen pa i ndryshuar aspak.

– Në ligjëratën e zhdrejtë folësi ka mundësi t’i japë edhe ndryshe fjalët e një tjetri, por pa e ndryshuar përmbajtjen e tyre.

UDHËZIME DREJTSHKRIMORE:

Për ndryshim nga ligjërata e drejtë, në ligjëratën e zhdrejtë hiqen dy pikat, thonjëzat, shkronja e madhe e fillimit të ligjëratës së drejtë kthehet në shkronjë të vogël si dhe shtohet lidhëza se ose që ndërmjet fjalisë lajmëruese dhe ligjëratës së drejtë.

DETYRË:

Ktheni në ligjëratë të zhdrejtë:

Rumi ka thënë: “Ruani dashurinë si dritën e syve!”