1.1. repeated actions – veprime që përsëriten

My friend often draws nice posters.

1.2. things in general- gjëra të përgjithshme

The sun rises in the east.

1.3. fixed arrangements, scheduled events- organizime të caktuara ose ngjarje të vëna në kalendar

The plane flies to London every Monday.

1.4. sequence of actions in the present- veprime të sekuencuara në të tashmen

First I get up, then I have breakfast.

1.5. instructions- udhëzime

Open your books at page 34.

1.6. with special verbs- me disa folje të veçanta

I understand English.

2. Signal words- Fjalët kyçe me të cilat përdoret kjo kohë gramatikore

  • every day
  • often
  • always
  • sometimes
  • never
  • Kjo kohe gramatikore ne shumicen e fjalive qe ajo perdore shkon me disa fjale kyçe sic i permendem edhe me larte.

3. Form

infinitive (3rd person singular he, she, it: infinitive + -s)

Veta e trete e numrit njejes (he, she , it) i shtojme foljes ne fund mbaresen ‘s’ ose ‘es’.

4. Examples

4.1. Affirmative(Positive) sentences in the Present Simple Tense- Forma pohore

Long forms Contracted forms
I read books.- Unë lexoj libra not possible
You read books. – Ti lexon libra
He reads books. – Ai lexon libra.She reads books.- Ajo lexon libra.

4.2. Negative sentences in the Present Simple- Forma mohore

You must not negate a full verb in English. Always use the auxiliary do for negations and the infinitive of the verb.

Long forms Contracted forms
I do not clean the room.- Unë nuk e pastroj dhomën I don’t clean the room.
You do not clean the room.- Ti nuk e pastron dhomën You don’t clean the room.
He does not clean the room.- Ai nuk e pastron dhomën He doesn’t clean the room.

4.3. Questions in the Present Simple- Forma pyetëse

You need the auxiliary do/does and the infinitive of the verb.

Long forms Contracted forms
Do I play football?- A luaj unë futboll? not possible
Do you play football?- A luan ti futboll?
Does he play football?- A luan ai futboll?

Ketu e kemi nje folje plotesisht te zgjedhuar

Source: englisch-hilfen.de