Ju i dini gjymtyrët kryesorë të fjalisë. Mendoni, cilat janë ato! Nëse nuk ju kujtohen menjëherë, lexoni me kujdes këto dy vargje.

Qengji më i bukur në prehër i Iodron,

Bujku në mbrëmje ëmbël këndon.

(Rrahman Dedaj: “Në fshat”)

BISEDONI:

Për kë flitet në fjalinë e parë?

Për kë flitet në fjalinë e dytë?

Ç’bën qengji? (Iodron)

Ç’bën bujku? (këndon)

PËRGJIGJUNI:

Qengji dhe bujku janë fjalët për të cilat bëhet fjalë në vargjet e sipërme.

Lodron dhe këndon janë fjalë, që tregojnë se ç’bën qengji dhe ç’bën bujku.

PËRFUNDONI:

Fjalët qengji dhe bujku janë kryefjalë.

Fjalët lodron dhe këndon janë kallëzues.

Mbani mend:

Fjalia ka dy gjymtyrë kryesorë: KRYEFJALËN dhe KALLËZUESIN. .

SHPJEGIM:

Kryefjala gjendet me pyetjet: kush? cili? ç’? (çfarë?)

Për shembull: Cili lodron? (qengji) ose Ç’lodron? (qengji)

Kush këndon? (bujku)

Kallëzuesi tregon ç’bën, ç’pëson, ç’është e si është kryefjala.

Për shembull:

1. Bujku këndon. Ç’bën bujku? (këndon-kallëzuesi)

2. Qengji u lëndua. Ç’pësoi qengji? (u lëndua-kallëzuesi)

3. Puna është nder. Ç’është puna? (është nder-kallëzuesi)

4. Toka është e rrumbullakët. Si është Toka? (është e rrumbullakët-kallëzuesi)

Kallëzuesi shprehet me folje (këndon, u lëndua). Folja jam bashkë me një emër, mbiemër etj. merret si kallëzues, p.sh.: është nder, është e rrumbullakët, etj.

Kryefjala ështi fjala për të cilën bëhet fjalë në fjali. Kryefjalë, mund të jetë një emër (Bujku këndon), një përemër (Ai punon), ose çdo pjesë tjetër e ligjëratës e përdorur si emër. Për shembull: “Edhe” është lidhëz. “Punoj'” është folje.

Kryefjala mund të shprehet edhe me dy e më shumë fjalë, d.m.th. me togfjalësh. P. sh. Disa qengja qenkan lënduar, Ky bujk kënduaka bukur! Pesë nxënës mungojnë sot, etj.

Gjeni kryefjalët dhe kallëzuesit në tekstin e mëposhtëm dhe tregoni se me cilat pjesë të ligjëratës janë shprehur.

Mësuesi e mbaroi fjalën. Fëmijët rrinin kokulur. Më tepër i vinte keq Agronit. Ai e ndiente veten më ngushtë se shokët para mësuesit. Kafshonte buzët nga inati.

(Kolë Jakova: “Mbreti i divave”)

PËR T’U DITUR:

Shpesh kryefjala mund të mungojë në fjali, por nënkuptqhet. P.sh.: kafshonte buzët nga inati. Në këtë fjali kryefjala mungon, por nënkuptohet; pra mund të jetë Agroni apo ai.

Në fjalinë: Fëmijët rrinin kokulur, – kryefjala është fëmijët; rrinin është kallëzuesi, ndërsa kokulur është gjymtyra e dytë e fjalisë.

Fëmijët është kryefjalë

rrinin është kallëzuesi

Gjymtyrët kryesore të fjalisë

kryefjala – kallëzuesi – gjymtyra e dytë

Fëmijët rrinin kokulur