DETYRË:

Lexoni me kujdes këto strofa dhe vëreni renditjen e gjymtyrëve të fjallsë.

Kruja dukej shumë madhështore

Luftëtarët çlodheshin mbi mur

Fytyra e Gjergjit trimërore

Fort shkëlqente, posi bilur.

Lart mbi kala flamujt valonin

Qanin shumica prej gëzimit

Të tërë njerëzit thoshin:

“Rroftë për jetë Kryetrimi!”

(Anton Berisha: “Kthimi i Skenderbeut në Krujë!”)

SHPJEGIM:

Kryefjalët: Kruja, luftëtarët, fytyra në strofën e parë janë vënë në fillim të fjalisë.

Menjëherë pas kryefjalëve Kruja dhe luftëtarët vijnë kallëzuesit dukej (Kruja dukej) dhe çlodheshin (Luftëtarët çlodheshln), e pas tyre vijnë pjesët plotësuese shumë madhështore dhe mbi mur.

VËRENI DHE BISEDONI:

Luftëtarët çlodheshin mbi mur.

Kryefjala + kallëzuesi + gjymtyra e dytë

USHTRIME PËR VROJTIM:

DETYRË

Shikoni renditjen e gjymtyrëve në këtë fjali:

Lart mbi kala flamujt valojnë.

Gjymtyra e dytë + kryefjala + kallëzuesi

PËRFUNDOJMË:

Gjymtyra e dytë tani gjendet në fillim të fjalisë.

DETYRË:

Shikoni rendit jen e gjymtyrëve në këtë fjali:

Qanin shumica prej gëzimit.

Kallëzuesi + kryefjala + gjymtyra e dytë

PËRFUNDONI:

Pjesa plotësuese tani gjendet në fund të fjalisë.

Mbani mend:

Renditja e zakonshme e gjymtyrëve të fjalisë është kështu:

kryefjalë + kallëzues + gjymtyrë e dytë.

Kryefjala mund të vihet në mes ose në fund të fjalisë. Megjithëse kallëzuesi vihet zakonisht pas kryefjalës, ai mund të vihet në fillim ose në fund të fjalisë.

DETYRË PËR USHTRIME:

Në pjesën e leximit vëreni renditjen e gjymtyrëve të fjalive.