DETYRË:

Në tekstin e mëposhtëm gjeni ligjëratat e drejta.

Bredhi Iavdërohej e i thoshte manaferrës:

– Prej teje s’ka kurrfarë dobie, kurse prej meje bëjnë pullaze dhe orendi shtëpiake.

Manaferra iu përgjigj:

– Kur më bie ndër mend sëpata dhe sharra, më me ëndje do të bëhesha manaferrë se sa bredh.

(Ezopl: ,,Manaferra dhe bredhi”)

BISEDË:

– Çfarë dobish kemi prej bredhit?

– Çfarë dobish kemi prej manaferrës?

– Pse nuk ka të drejtë bredhl kur e përçmon manaferrën?

SHPJEGIM:

Fjalitë:

Bredhi lavdërohej e i thoshte manaferrës;

Manaferra iu përgjigj,

quhen fjali lajmëruese.

VEÇONI:

Fjalitë lajmëruese:

1. Bredhi lavdërohej e i thoshte manaferrës.

2. Manaferra iu përgjigj.

Ligjëratat e drejta:

– Prej teje s’ka kush kurrfarë dobie, kurse prej meje bëjnë pullaze dhe orendi shtëpiake.

– Kur më bie ndër mend sëpata dhe sharra, më me ëndje do të bëhesha manaferrë se sa bredh.

Mbani mend:

Fjalia lajmëruese mund të vihet përpara ose pas ligjëratës së drejtë.

DETYRË:

Shkruani nga dy fjali lajmëruese para ligjëratës së drejtë.