Home Deutsch Lokale Präpositionen

Lokale Präpositionen

713
0

Këtu i keni parafjalët me të cilët mund të shprehni ndonjë gjendje (në gj. gjermane), ku duhet të përdorët rasa dhanore (Dativ).