Ballina Education Disa shprehje ideomatike në gjuhën angleze!

Disa shprehje ideomatike në gjuhën angleze!

7991

Të nderuar nxënës dhe studentë këtu mëposhtë keni të bashkangjitura disa shprehje ideomatike të gjuhës së përditshme angleze. Në këto shprehje përdoren fjalë si nga ushqimet, pjesët e trupit, numrat etj.

Një shprehje idiomatike është fjala ose fraza që ka kuptim figurativ dhe se kuptohet tradicionalisht nga folësit vendas të po asaj gjuhe në të cilat thuhen këto shprehje. Kuptimi i idiomave është i ndryshëm nga kuptimi i fjalëpërfjalshëm të elementeve individuale të idiomës. Më saktësisht idioma nuk thotë fjalët e drejtëpërdrejta se çfarë thonë fjalët në fjali.

p-animal-idioms-b
Animal Idioms
p-body-idioms
Body Idioms
p-colour-idiomsc
Colour Idioms
p-food-idioms
Food Idioms
p-number-idioms
Number Idioms

 

Këtu keni një sqarim në gjuhën angleze që prof. James nga EngVid do të na sqaron ca Animal Idioms;