Saturday, August 24, 2019

Linking Words and Phrases in English

Linking Words – Result Function: To provide the result of what has been stated or has occurred ...

The English alphabet

A = Apple B = Bee C = Cat D = Dog E = Elephant F = Flower G = Giraffe H = House I = Insect J = Japan K = King L = Lion M = Mouse N = Nose O = Orange P = Pig Q = Queen R = Rainbow S = Snake T = Train U = Umbrella V = Van W = Window X = X-ray Y = Yellow Z = Zebra  

Use of the Present Simple- Përdorimi i ‘Present Simple Tense’ (përshtatur në gj shqipe)

1.1. repeated actions - veprime që përsëriten My friend often draws nice posters. 1.2. things in general- gjëra të përgjithshme The sun rises in the east. 1.3. fixed...

Disa shprehje ideomatike në gjuhën angleze!

Të nderuar nxënës dhe studentë këtu mëposhtë keni të bashkangjitura disa shprehje ideomatike të gjuhës së përditshme angleze. Në këto shprehje përdoren fjalë si...

Animals in English language

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=AFb4yE7mUXw]

Fruits in English- Frutat ne gj angleze

Ketu keni ca nga frutat ne gj angleze.  

Apliko

Fill out my online form.