The English alphabet

A = Apple B = Bee C = Cat D = Dog E = Elephant F = Flower G = Giraffe H = House I = Insect J = Japan K = King L = Lion M = Mouse N = Nose O = Orange P = Pig Q = Queen R = Rainbow S = Snake T = Train U = Umbrella V = Van W = Window X = X-ray Y = Yellow Z = Zebra  

Fruit vegetables and berries with pictures to help you learn the names of over...

List of fruit vegetables berries and mushrooms A list of most of the fruit and vegetables used in the slides. How many can you remember? apple apricot avocado banana lychee currants blackberries breadfruit cantaloupe cherries cloudberry coconut cranberries dates honeydew guava melon kiwi kumquats lemon lime orange papaya passion fruit paw peach pear pomegranate prickly pear raisins raspberries red currants blueberries Star fruit pistachios mandarin gooseberries orange pineapple strawberry plum nectarine almonds boysenberries plantain mango watermelon alfalfa rosehips grapes asparagus bean sprouts trumpet bok sprouts leek kohlrabi cabbage turnip cabbage capers carrot cauliflower celery champignon schantarelles pumpkin chicory lettuce beet sprouts artichoke figs corn cucumber eggplant garlic gourd green beans navets okra olives onion parsnips peas potato red pepper snow peas spinach spring onions cabbage tomato pepper potato radishes choi tamarillo zucchini pepper yam brussels broccoli mushroom tomato

Disa shprehje ideomatike në gjuhën angleze!

Të nderuar nxënës dhe studentë këtu mëposhtë keni të bashkangjitura disa shprehje ideomatike të gjuhës së përditshme angleze. Në këto shprehje përdoren fjalë si...

10 këshilla për të mësuar një gjuhë të huaj

1. Qëllimi Mund të tingëllon shumë banale por nëse qartësohet qëllimi se pse dëshirojmë të mësojmë gjuhën e huaj nuk humbët motivimi juaj. Nëse nuk...

Use of the Present Simple- Përdorimi i ‘Present Simple Tense’ (përshtatur në gj shqipe)

1.1. repeated actions - veprime që përsëriten My friend often draws nice posters. 1.2. things in general- gjëra të përgjithshme The sun rises in the east. 1.3. fixed...
English

6 grammar rules you don’t know you know

It’s safe to say grammar wasn’t the highlight for many people during their school days. Playing with Bunsen burners and putting condoms on bananas will...

Apliko

Fill out my online form.